holocaust, jewish, extermination, concentration camp, shoah, auschwitz, belzec, treblinka, monowitz, birkenau, night of the long knives,
deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught, wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, nazi´s,
hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation, birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving
holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue, oswald pohl, odilo globocnik, deportations, judenrat, majdanek, westerbork, chelmno, vught,
wannsee, theresienstadt, roma, sinti, night of the broken glass, extermination camps, nazi´s, hitler, jews, diaspora, jewish council, judenrat, transportation,
birkenau, ghetto, hans vanderwerff, sion soeters, aktion reinhard, terezin, himmler, david irving, holocaust denial, holocaust lest we forget, jews, synagogue,
oswald pohl, siegfried seidl, protectorate, bohemia, moravia, murmelstein, karl rahm, anton burger, karl hermann frank,

 

Het Derde Rijk - De Wannsee conferentie


 De villa waar de conferentie plaats vond aan Grossen Wannsee 56/58 bij Berlijn.


       In deze villa beraadslaagden op 20 januari 1942 onder voorzitterschap van SS-Gruppenführer - SS-Majoor Generaal Reinhard Heydrich, de chef van het bureau voor rijksveiligheid, veertien topambtenaren uit de ministeriële bureaucratie en van de SS over de organisatorische uitvoering van de beslissing om de Europese Joden naar het oosten te deporteren en te vermoorden. De conferentie werd genoemd naar de plaatsnaam waar deze plaatsvond en werd bekend als de 'Wannseeconferentie'. De notulen van deze conferentie van de hand van Adolf Eichmann werden in 1947 in de dossiers van het ministerie van Buitenlandse Zaken gevonden. 

      Aan de vooravond van 31 juli 1941 presenteerde het hoofd van de RSHA, SS-Gruppenführer Reinhard Heydrich, het hierna volgende document voor goedkeuring en ter ondertekening, aan Reichsmarschall - Rijksmaarschalk Hermann Göring:

Rijksmaarschalk van het Groot Duitse Rijk                                                                 Berlijn, 31 juli 1941
Gevolmachtigde voor het Vier jaren plan
Voorzitter van de Ministeriële Raad voor de Verdediging van het Rijk
Aan het Hoofd van de Veiligheidspolitie en de SD,
SS Gruppenführer - Majoor Generaal Heydrich
Berlijn.

       Ter aanvulling van het besluit van 24 januari 1939 om het Joodse vraagstuk op te lossen waarbij de bestaande methodes van emigratie en en evacuatie met succes werden toegepast, belast ik u hiermee om elke noodzakelijke maatregel te treffen, uit organisatorisch-, praktisch- en materieel oogpunt gezien, teneinde tot de Gesamtlösung der Judenfrage - volledige oplossing van het Joodse vraagstuk voor het Duitse Rijk in Europa te komen. Voor zo ver andere centrale organisaties hierbij betrokken zullen zijn, is het noodzakelijk dat ook zij van dit plan op de hoogte gesteld worden.

       Verder draag ik u op zo spoedig mogelijk een overzicht van het volledige plan, met daarin de voorlopig vereiste organisatorische-, praktische- en materiële maatregelen noodzakelijk voor het uitvoeren van de voorgestelde Endlösung der Judenfrage - eindoplossing van het Joodse vraagstuk, aan mij voor te leggen.

(Was getekend) Göring

       Met de ondertekening wees Hermann Göring, Bevelhebber van de Luchtmacht, President van de Rijksdag, Minister President van Pruisen en na Hitler, de nummer twee van de Nationaal Socialistische Partij, Heydrich aan als de organisator van het vernietigingsplan. Hitler had Göring bijzondere volmachten verstrekt om de nodige maatregelen tegen de Joden te nemen. Ten gevolge hiervan vond een geheime vergadering plaats op 20 januari 1942, waaraan 15 top nazi functionarissen en Duitse regeringsleiders deelnamen.

       Reinhard Heydrich, de afgevaardigde namens het Hoofd van de SS - Heinrich Himmler, organiseerde deze vergadering met als hoofddoel het Joodse vraagstuk van Europa te bespreken met vooraanstaande regeringsleiders die geen SS posities bekleedden, waaronder de staatssecretarissen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Justitie. Hun medewerking was noodzakelijk. De nazi's noemden hun nauwkeurig berekende plan, om alle Europese Joden te vermoorden, 'de eindoplossing.' Deze actie staat nu bekend als de Holocaust. Het lag in de bedoeling om de zaak geheim te houden. Heydrich en Eichmann spraken over diverse methoden van doden, over liquidatie en vernietiging, terwijl de anderen luisterden. De meesten begrepen wat bedoeld werd, maar niet allen. Tenslotte gaven allen wel hun toestemming voor het plan
.
 
       Wel moet hier aan toegevoegd worden dat na de inval in de USSR, mobiele doodseskaders reeds bezig waren met het doden van honderdduizenden Joden in het gebied van de Sovjet Unie, dat door de nazi's veroverd was. Dit was de eerste keer in de geschiedenis van de mens dat een moderne staat het op zich nam om een volledig volk uit te roeien.

       Hieronder de foto's van de 15 mannen die bij de Wannseeconferentie aanwezig waren. Het Hoofd van de Veiligheidspolitie en SD, SS Gruppenführer Heydrich, SS Obersturmbannführer kolonel Adolf Eichmann, Districthoofd Dr. Alfred Meyer, Rijksambtleider Dr. Georg Leibbrandt, Staatssecretaris Dr. Wilhelm Stuckart, Staatssecretaris Erich Neumann, Staatssecretaris. Roland Freisler, Staatssecretaris Dr. Josef Bühler, Onderminister Dr. Martin Luther, SS-Oberführer Gerhard Klopfer, Directeur Generaal Friedrich Kritzinger, SS-Gruppenführer Otto Hofmann, SS-Gruppenführer Heinrich Müller, SS- Oberführer Dr. Karl Schoengarth en SS-Sturmbannführer Dr. Rudolf Lange.

Reinhard Heydrich

 Adolf Eichmann

 Dr. Alfred Meyer

Dr.Georg Leibbrandt

Dr.Wilhelm Stuckart

Erich Neumann

Dr.RolandFreisler

Dr. Josef Bühler

Dr. Martin Luther

Gerhard Klopfer

Friedrich Kritzinger

Otto Hofmann

Heinrich Mueller

Dr. Karl Schoengarth

Dr. Rudolf Lange

       Van een eerder idee om alle Europese Joden naar Madagascar te deporteren werd afgezien omdat het niet praktisch bleek in oorlogstijd. In plaats daarvan hield het nieuwe plan in dat alle Europese Joden bijeengedreven zouden worden in zogenaamde werkkampen in het Oosten. Werk- en woonaccommodatie zouden er op gericht zijn om het sterven 'door natuurlijke omstandigheden' te bevorderen. Overlevenden zouden 'dienovereenkomstig' behandeld worden.

       'Dienovereenkomstig' was een eufemistische term voor vernietiging. In de duidelijk aangegeven notulen van de Wannseeconferentie kwam het woord 'vernietiging' niet voor. Binnen enkele maanden na de vergadering werden echter de eerste gaskamers in de vernietigingskampen in Polen geïnstalleerd. De zes kampen in kwestie waren Belzec, Birkenau, Chelmno, Majdanek, Sobibor, en Treblinka. De verantwoordelijkheid voor het gehele project lag bij Reichsführer-SS Heinrich Himmler, het Hoofd van de Gestapo en de Waffen-SS.